1 4
A B C D E F G H I J K L M N O P
LA LI LO LU LY
selected terms: 25 page 1 of 2
La Fleche Wallonne
[da-dk] ( Fleche Wallonne) en-gb
Lagge vagt pa
[da-dk] ( Accent) en-gb ◊ [da-dk] ( Accentuate) en-gb ◊ [da-dk] ( Emphasize) en-gb ◊ [da-dk] ( Stress) en-gb ◊ [da-dk] ( Underline) en-gb
Lige og ulige tal
[da-dk] ( Parity) en-gb
Lade vandet
[da-dk] ( Pass water) en-gb ◊ [da-dk] ( Urinate) en-gb
Lake Huron
[da-dk] ( Lake Huron) en-gb
Lige sa meget
[da-dk] ( All the) en-gb ◊ [da-dk] ( All the less) en-gb ◊ [da-dk] ( All the more) en-gb ◊ [da-dk] ( Far) en-gb ◊ [da-dk] ( Likely) en-gb ◊ [da-dk] ( More…
Lagge marke til
[da-dk] ( Alight) en-gb ◊ [da-dk] ( Attention) en-gb ◊ [da-dk] ( Attract attention) en-gb ◊ [da-dk] ( Careful) en-gb ◊ [da-dk] ( Carefully) en-gb ◊ More…
Lake Michigan
[da-dk] ( Lake Michigan) en-gb
Lille Hjalper
[da-dk] ( Filament) en-gb
Lagge ned
[da-dk] ( Elongate) en-gb ◊ [da-dk] ( Lengthen) en-gb ◊ [da-dk] ( Protract) en-gb ◊ [da-dk] ( Stretch) en-gb ◊ [da-dk] ( Thin) en-gb
Lake Ontario
[da-dk] ( Lake Ontario) en-gb
Lille tonde
[da-dk] ( Keg) en-gb
Lagge sammen
[da-dk] ( Add) en-gb ◊ [da-dk] ( Add up) en-gb ◊ [da-dk] ( Count in) en-gb ◊ [da-dk] ( Sum) en-gb
Lake Winnipeg
[da-dk] ( Lake Winnipeg) en-gb ◊ [da-dk] ( Lake Winnipegosis) en-gb
Liv i rummet
[da-dk] ( Alien) en-gb
Lagge sig
[da-dk] ( Go to bed) en-gb ◊ [da-dk] ( Lie) en-gb ◊ [da-dk] ( Range) en-gb ◊ [da-dk] ( Sprawl) en-gb ◊ [da-dk] ( Stretch out) en-gb
Lane sig
[da-dk] ( Countenance) en-gb ◊ [da-dk] ( Lean) en-gb ◊ [da-dk] ( Press) en-gb ◊ [da-dk] ( Prop up) en-gb ◊ [da-dk] ( Support) en-gb
Lovgivende magt
[da-dk] ( Legislative power) en-gb ◊ [da-dk] ( Legislature) en-gb
Lagge til
[da-dk] ( Alongside) en-gb ◊ [da-dk] ( Berth) en-gb
Lare udenad
[da-dk] ( Commit to memory) en-gb ◊ [da-dk] ( Learn by heart) en-gb

DA => EN SLRG scandinavian dictionary online


to main page top of page
© 2008 SLOWNIK.NO privacylicensefirmadisclaimer l4 Clear power from GLOSS WORD!